1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

use super::{Compat, Future01CompatExt};
use crate::{
  future::{FutureExt, UnitError},
  try_future::TryFutureExt,
  task::SpawnExt,
};
use futures_01::Future as Future01;
use futures_01::future::{Executor as Executor01, ExecuteError as ExecuteError01};
use futures_core::task::{Spawn as Spawn03, SpawnError as SpawnError03};
use futures_core::future::FutureObj;

/// A future that can run on a futures 0.1
/// [`Executor`](futures::future::Executor).
pub type Executor01Future = Compat<UnitError<FutureObj<'static, ()>>>;

/// Extension trait for futures 0.1 [`Executor`](futures::future::Executor).
pub trait Executor01CompatExt: Executor01<Executor01Future> +
                Clone + Send + 'static
{
  /// Converts a futures 0.1 [`Executor`](futures::future::Executor) into a
  /// futures 0.3 [`Spawn`](futures_core::task::Spawn).
  ///
  /// ```ignore
  /// #![feature(async_await, await_macro, futures_api)]
  /// use futures::Future;
  /// use futures::future::{FutureExt, TryFutureExt};
  /// use futures::compat::Executor01CompatExt;
  /// use futures::spawn;
  /// use tokio_threadpool::ThreadPool;
  ///
  /// let pool01 = ThreadPool::new();
  /// # let (tx, rx) = futures::channel::oneshot::channel();
  ///
  /// let future03 = async {
  ///   println!("Running on the pool");
  ///   spawn!(async {
  ///     println!("Spawned!");
  ///     # tx.send(42).unwrap();
  ///   }).unwrap();
  /// };
  ///
  /// let future01 = future03.unit_error().boxed().compat();
  ///
  /// pool01.spawn(future01);
  /// pool01.shutdown_on_idle().wait().unwrap();
  /// # futures::executor::block_on(rx).unwrap();
  /// ```
  fn compat(self) -> Executor01As03<Self>
    where Self: Sized;
}

impl<Ex> Executor01CompatExt for Ex
where Ex: Executor01<Executor01Future> + Clone + Send + 'static
{
  fn compat(self) -> Executor01As03<Self> {
    Executor01As03 {
      executor01: self,
    }
  }
}

/// Converts a futures 0.1 [`Executor`](futures::future::Executor) into a
/// futures 0.3 [`Spawn`](futures_core::task::Spawn).
#[derive(Clone)]
pub struct Executor01As03<Ex> {
  executor01: Ex
}

impl<Ex> Spawn03 for Executor01As03<Ex>
where Ex: Executor01<Executor01Future>,
   Ex: Clone + Send + 'static,
{
  fn spawn_obj(
    &mut self,
    future: FutureObj<'static, ()>,
  ) -> Result<(), SpawnError03> {
    let future = future.unit_error().compat();

    self.executor01.execute(future).map_err(|_|
      SpawnError03::shutdown()
    )
  }
}

impl<Sp, Fut> Executor01<Fut> for Compat<Sp>
where
  for<'a> &'a Sp: Spawn03,
  Fut: Future01<Item = (), Error = ()> + Send + 'static,
{
  fn execute(&self, future: Fut) -> Result<(), ExecuteError01<Fut>> {
    (&self.inner).spawn(future.compat().map(|_| ()))
      .expect("unable to spawn future from Compat executor");
    Ok(())
  }
}